Блоги LEPEL.BY

Блукач ВАЛАЦУЖНЫ: 26.02.2012 (18:49) — 7 лет назад

ВЫПАДАК У СЛАБАДЗЕ, або КУПАННЕ Ў ПРЫБІРАЛЬНІ

Тема: Прырода Лепельскага краю    Сегодня: 2, за неделю: 8, всего: 676

 

Кур´ёзныя гісторыі старога валацугі.

 

Цэнтр сельсавета Слабада ніякай адметнасці не мае. Наадварот, сваёй, набіўшай аскому назвай, адштурхоўвае ад сябе ўвагу, бо ў кожным раёне па некалькі Слабод. У Лепельскім іх дзве -- у Горскім і Слабадскім сельсавеце. Памятаеце: пад’язджаеш да лепельскай вёскі Рожна па Мінскай шашы, а там стаіць дарожны ўказальнік “Слабада 6 км” -- гэта ўжо ў Докшыцкім раёне. Увогуле ж слабада -- гэта рамесніцкае прадмесце вялікага населенага пункта. У выпадку з нашымі слабодамі -- гэта прыдаткі Гарадчэвічаў і Свяды. Гарадчэвічы існаваць засталіся, а вось вялікую вёску Свяда на мяжы 70-х -- 80-х гадоў мінулага стагоддзя праглынула малая Слабада. Свядскія лясніцтва, сярэдняя школа, сельсавет раптам сталі называцца Слабадскімі. З якіх меркаванняў быў учынены такі вандалізм над старажытнай вёскай Свяда і хто яго ініцыятар устанавіць не ўдаецца. Але развага не пра гэты вельмі важны факт у гісторыі знікнення вялікага населенага пункта, а пра кур’ёзны выпадак з жыцця менавіта старой Слабады.

Слабаду з двух бакоў атачаюць прыгожыя лясы. Старадаўні Барысаўскі бальшак, а цяперашняя дарога “Чарнаручча -- Красналукі” праходзяць паўз яе. Ззаду за аўтобусным прыпынкам пачынаецца узгорысты бор, а насупраць яго стаіць змрочны мур. Здаўна ў ім месціўся малакапрыёмны пункт, у які звозілі малако з калгасаў “Пражэктар” і “Радзіма”. Перад адпраўкай на малочнакансервавы камбінат тут бітоны з ім ахалоджваліся ў басейне з вадой, якую рабілі халоднай ільдзіны, зімой напілаваныя на возеры Оч (у народзе -- Аношкаўскае).

З цягам часу неабходнасць у малакапрыёмным пункце адпала, бо з развіццём тэхнікі малако з фермаў пачалі вазіць прама на МКК. Будынак малочнай перадалі пад комплексны прыёмны пункт раённаму камбінату бытавога абслугоўвання. Добраўпарадкоўваць тэрыторыю ў Слабаду накіравалі брыгаду бытавікоў пад кіраўніцтвам механіка Валерыка. Ён і распавёў мне гэтую гісторыю. Выношу яе на суд чытачоў ад яго імя.

“У першую чаргу трэба было абгарадзіць комплексны прыёмны пункт. Паставіў я рабочага з калом перад вуглавым пунктам агароджы, а сам, пракладваючы далейшы накірунак плоту, пачаў адыходзіцца задам, дыктуючы маршрут руху другому рабочаму з вяроўкай у руках. На бугарок, утвораны згрэбленым апалым лісцем, нават увагу не звярнуў і смела наступіў на яго. Адкуль я мог ведаць, што на гэтым месцы стаяла грамадская прыбіральня, якую знеслі, а яму пад ёй зверху прысыпалі лістотай? Словам, шухнуў я ў смярдзючае змесціва па самыя пахі. Нават ад нечаканасці рукі апусціў. Разгублена пачаў працягваць брудную руку рабочым, каб за яе выцягнулі мяне з пасткі, а яны баяцца свае рукі выпацкаць. Нарэшце здагадаліся палку падаць. З дапамогай яе выцягнулі мяне, а самі ўцяклі як мага далей. Рагочуць, а мне не да смеху. Скінуў з сябе мокрае смярдзючае адзенне, у адных трусах застаўся. Загадаў вадзіцелю везці мяне ў Рудню адмывацца ў Эсе. Кіроўца ў кабіну мяне не пусціў. Дазволіў стаяць на падножцы, а сам высунуў галаву з кабіны на супрацьлеглы ад мяне бок і ўсе два кіламетры да ракі бясконца фукаў.

Восень была глыбокая, бо лісце, што мяне падвяло, апала даўно. Доўга мыўся ў халоднай Эсе, якая нават летам не праграваецца з-за шматлікіх крынічных прытокаў. З Рудні ў Лепель шафер павёз мяне ўжо ў кабіне, аднак усю дарогу кумордзіў нос.

Дома жонка за галаву схапілася, убачыўшы мяне голага. Дзярмо ўнюхала адразу. Давялося прызнацца ў сваім няшчасці. Доўга потым лемантавала з-за загубленага адзення, якое я нават забіраць не стаў. А рабочыя пра выпадак распавялі на працы. Доўга пасля таго нада мной насміхаліся бытавікі і ў бакі шугаліся, быццам я працягваю смярдзець”.

Цяпер будынак былых малочнай і КПП пустуе.

Ваўчок ВАЛАЦУЖНЫ (Валадар ШУШКЕВІЧ). 2012 год.

 

Перевод на русский

Курьезные истории старого бродяги

СЛУЧАЙ В СЛОБОДЕ, или КУПАНИЕ В УБОРНОЙ

Центр сельсовета Слобода никакой особенности не имеет. Наоборот, своим, набившим оскомину названием, отталкивает от себя внимание, так как в каждом районе по несколько Слобод. В Лепельском их две - в Горском и Слободском сельсоветах. Помните: подъезжаешь к лепельской деревне Рожно по Минскому шоссе, а там стоит дорожный указатель "Слобода 6 км" - это уже в Докшицком районе. Вообще же слобода - это ремесленное предместье большого населенного пункта. В случае с нашими слободами - это придатки Городчевичей и Свяды. Городчевичи существовать остались, а вот большую деревню Свяда на рубеже 70-х - 80-х годов прошлого века поглотила малая Слобода. Свядские лесничество, средняя школа, сельсовет вдруг стали называться Слободскими. Из каких соображений был совершен такой вандализм над древней деревней Свяда и кто его инициатор установить не удается. Но рассуждение не про этот очень важный факт в истории исчезновения большого населенного пункта, а про курьезный случай из жизни именно старой Слободы.

Слободу с двух сторон окружают красивые леса. Старинный Борисовский большак, а нынешняя дорога "Черноручье - Краснолуки" проходят мимо нее. Сзади за автобусной остановкой начинается холмистых бор, а напротив неё стоит мрачное кирпичное строение. Издавна в нем размещался молокоприемный пункт, в который свозили молоко из колхозов "Прожектор" и "Родина". Перед отправкой на молококонсервный комбинат здесь бидоны с ним охлаждались в бассейне с водой, которую делали холодной льдины, зимой напиленные на озере Оч (в народе - Аношковское).

Со временем необходимость в молокоприемном пункте отпала, так как с развитием техники молоко с ферм начали возить прямо на МКК. Здание молочной передали под комплексный приемный пункт районному комбинату бытового обслуживания. Благоустраивать территорию в Слободу направили бригаду бытовиков под руководством механика Валерика. Он и рассказал мне эту историю. Выношу ее на суд читателей от его имени.

"В первую очередь надо было огородить комплексный приемный пункт. Поставил я рабочего с колом перед угловым пунктом ограждения, а сам, прокладывая дальнейшее направление забора, начал отходит задом, диктуя маршрут движения другому рабочему с веревкой в руках. На бугор, образованный снесенной опавшей листвой, даже внимание не обратил и смело наступил на него. Откуда я мог знать, что на этом месте стояла общественная уборная, которую снесли, а яму под ней сверху присыпали листвой? Словом, шуганул я в вонючее содержимое по самые мышки. Даже от неожиданности руки опустил. Растерянно начал протягивать грязную руку рабочим, чтобы за нее вытащили меня из ловушки, а они боятся свои руки испачкать. Наконец догадались палку падать. С помощью нее вытащили меня, а сами убежали подальше. Хохочут, а мне не до смеха. Снял с себя мокрую вонючую одежду, в одних трусах остался. Приказал водителю везти меня в Рудню отмываться в Эсе. Водитель в кабину меня не пустил. Разрешил стоять на подножке, а сам высунул голову из кабины на противоположную от меня сторону и все два километра до реки бесконечно Фукал.

Осень была глубокая, так как листва, что меня подвела, опала давно. Долго мылся в холодной Эсе, которая даже летом не прогревается из-за многочисленных родниковых притоков. Из Рудни в Лепель шофер повез меня уже в кабине, однако всю дорогу морщил нос.

Дома жена за голову схватилась, увидев меня голого. Дерьмо унюхала сразу. Пришлось признаться в своем несчастье. Долго потом причитала из-за загубленной одежды, которую я даже забирать не стал. А рабочие о случае рассказали на работе. Долго после того надо мной насмехались бытовики и в стороны шугались, будто я продолжаю вонять".

Сейчас здание бывших молочной и КПП пустует.

Волчок БРОДЯЧІЙ (Валадар ШУШКЕВИЧ). 2012 год.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
либо используйте:

Темы автора


  
Популярные за неделю


КАК ПИТАЛИСЬ НАШИ МАМКИ. Шуш Эсенскі — 2 недели назад,   за неделю: 505 
ДРОВА: ЗАБОТ ТАЧКА. Шуш Эсенскі — 2 недели назад,   за неделю: 498 
МОТОКРУИЗ. Дороги у них хуже наших? (7) — 3 недели назад,   за неделю: 314 
ОЗЕРО ЛЕПЕЛЬСКОЕ - ВЗГЛЯД С БЕРЕГА — 7 лет назад,   за неделю: 288 
ПО ЖИЗНИ ФОТОЛЮБИТЕЛЬ: КАКАЯ ПОЛЬЗА? Шуш Эсенскі — 1 неделю назад,   за неделю: 263 
МОТОКРУИЗ. С торговлей у них похуже нашего (6) — 3 недели назад,   за неделю: 224  

Copyright © 2009 - 2019 — Леонид Огурцов

LEPEL.BY - Карта Лепеля

Пользовательское соглашение